Thứ tư, 04/08/2021
Trường THPT Triệu Sơn 2, chặng đường xây dựng và trưởng thành
Liên hệ nhà trường
Tìm kiếm
Thông tin cho Giáo viên  
Chia sẻ kiến thức  
Liên kết website

Thống kê truy cập
IP:
3.231.230.177
Truy cập của bạn:
23
Đang online:
2
Tổng truy cập:
871947
IP truy cập:
50359

Quyết định

Cập nhật ngày: 21/02/2012 15:33:34


 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

 Đoàn Trường THPT Triệu Sơn 2                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -------SỐ 02/QĐ- ĐTN--------                                    -----------˜&™-----------

 

                                                                                  Triệu sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2011

                                                QUYẾT ĐỊNH

(V/v phân công nhiệm vụ các uỷ viên BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2011 – 2012)

- Căn cứ điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Căn cứ kết quả Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2011– 2012 ngày 02 tháng 10 năm 2011;

- Căn cứ kết quả bầu cử Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn

 trường ngày 2 tháng 10 năm 2011.

- Căn cứ vào  điều kiện thực tế của các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường.

    Nay Ban chấp hành Đoàn trường THPT Triệu Sơn 2.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2011 – 2012

(Có danh sách nhiệm vụ cụ thể kèm theo) .

Điều 2:Các đồng chí có tên trong danh sách căn cứ nhiệm vụ được phân công, lập

kế hoạch cụ thể cho mảng hoạt động mà mình phụ trách để thực hiện tốt nhiệm vụ

được phân công, nếu trong quá trình thực hiện gặp khó khăn báo cáo với đồng chí

Bí thư để giải quyết, khi có thay đổi Ban chấp hành Đoàn trường sẽ có thông báo

đến tất cả các đồng chí sau.

Điều 3:Các đ/c có tên trong danh sách ở Điều 1 nghiêm túc thực hiện quyết định này

Nơi nhận                                                                    T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG                              

- Như điều 1                                                                                 Bí thư

- Cấp uỷ Chi bộ (Để bc)

- Lưu vp                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              Lê Đình Thắng  

 

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2011 – 2012

 

1. Đ/c Lê Đình Thắng  – Bí thư Đoàn trường, phụ trách chung

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đoàn trường trước Chi ủy và Đoàn cấp trên.

- Nắm vững, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của nhà nước

trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt

động của các ủy viên Ban chấp hành, các chi đoàn.

- Trực tiếp chủ trì công việc của Ban chấp hành và Ban Thường vụ, đề xuất những vấn đề

quan trọng để Ban chấp hành và Ban Thường vụ thảo luận và quyết định; chỉ đạo việc tổ

chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của Ban chấp hành.

- Đảm bảo duy trỡ sinh hoạt đúng định kỳ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ đúng

nguyên tắc quy định của điều lệ Đoàn; chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm

công tác xây dựng Đoàn và phong trào thanh niên.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, công tác tham gia xây dựng Đảng, chăm lo xây

dựng bảo đảm sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các

kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Đại hội đại biểu; chỉ đạo đại hội các

liên chi đoàn, chi đoàn theo Điều lệ.

- Chỉ đạo hoạt động của Chi đoàn Giáo viên

- Thay mặt Ban chấp hành, Ban Thường vụ duyệt và ký các văn bản của Ban chấp

hành hoặc Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về thu chi tài chính của Đoàn trường.

2. Đ/c Nguyễn Nữ Thu Hà  – Phó bí thư - Phụ trách công tác chuyên môn của Đoàn.

- Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của Đoàn

- Phụ trách việc tổ chức các lớp học tập của Đoàn (lớp đối tượng Đoàn, lớp học tập

nghị quyết…)

- Phụ trách việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn.

- Đảm nhận nhiệm vụ kế toán và thủ quỹ của Đoàn. Phụ trách mua sắm CSVC

phục vụ cho các hoạt động theo sự chỉ đạo của Bí thư.

- Thay mặt Bí thư và Ban chấp hành làm việc với các tổ chức, cá nhân theo ủy quyền.

- Toàn quyền sử lý một số  cụng việc của Đoàn khi Bí thư đi vắng, uỷ quyền.

- Thường xuyên tham mưu  và báo cáo với Bí thư về kết quả công việc mà mình phụ trách.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thọ Tuấn– UVBTV Đoàn trường, phụ trách các HĐ phong trào

- Phụ trách “Báo học tập” ra đề các môn, chấm và thông báo kết quả,

- Phụ trách việc tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học

trong Chi đoàn giáo viên.

-Phụ trách nội dung bảng tin của Đoàn, quản lý ĐVTN khối 12 trong các

hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện việc chuyển các thông báo, triệu tập của Bí thư Đoàn trường đến các

Bí thư chi đoàn, đội văn nghệ, đội cờ đỏ…

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

4. Đ/c Nguyễn Xuân Quý

- Phụ trách trang trí khánh tiết cho các buổi mít tinh, lễ trong năm học

- Cắt các khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền, chịu trách nhiệm treo và tháo khi hết đợt.

- Phụ trách đội An ninh xung kích và quản lý ĐVTN khối 11 trong các hoạt động

của Đoàn trường.

-Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

5. Đ/c Nguyễn Văn Dương

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Tập luyện cho học sinh,

lên lịch và tổ chức thi

đấu các giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham mưu và xây dựng

tổ chức các chương trình giao lưu thi đấu thể thao.Quản lý ĐVTN khối 10 trong các

hoạt động của Đoàn

trường.

-Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – UV BCH

- Phụ trách phong trào văn hoá – văn nghệ, chuẩn bị và tập luyện cho học sinh

các tiết mục văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn trong năm học. Lập kế hoạch tổ chức

các hội thi văn hoá – văn nghệ.

- Thành lập đội văn nghệ của nhà trường làm nòng cốt cho các hoạt động.

- Sưu tầm cỏc bài hỏt về Đoàn thanh niờn phỏt cho cỏc chi đoàn 2 lần/năm.

Tổ chức tập các Bài hát về Đoàn thanh niên cho lớp phú văn thể cỏc Chi đoàn.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

7. Đ/c Hoàng Ngọc Huyền – UVBTV

- Cùng với Đ/c Lan phụ trách các hoạt động văn nghệ, quản lý ĐVTN các

chi đoàn 12B4, 12B5, 12B6, 12B10 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

8. Đ/c Nguyễn Thị Bích Diệp – UVBTV

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 11C1, 11C2, 11C3  trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

9. Đ/c Nguyễn Văn Long – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 12B7, 12B8, 12B9 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

10. Đ/c Đoàn Minh Hoàng – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 12B1, 12B2, 12B3 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

11. Đ/c Lê Quỳnh Trang – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 11C7, 11C8, 11C9 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

12. Đ/c Hứa Đỡnh Hựng – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 11C4, 11C5, 11C6 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

13. Đ/c Đào Huy Việt – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 10A8, 10A9, 10A2 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

14. Đ/c Lê Thị Thương – UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 10A7, 10A1, 10A3 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

15. Đ/c Đào Thị Thuý - UVBCH

- Quản lý ĐVTN các chi đoàn 10A6, 10A4, 10A5 trong các hoạt động của Đoàn trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

admin

         Các tin cùng chủ đề
                 Các tin khác
Video giới thiệu

Ban Giám Hiệu

Thông tin TS ĐH - CĐ  
Hình ảnh nhà trường  
Tuyển sinh vào lớp 10  
Copyright: 2012, Trường THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa
Địa chỉ: Xã Thái Hòa Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa | Điện thoại: 02378816272 Email: thpt.trieuson2@thanhhoa.edu.vn
Được xây dựng và phát triển bởi Trần Thế Anh - Tống Văn Hưng (hungtv.thpttrieuson2@thanhhoa.edu.vn)